STATUTUL ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA

Preambul,

Asociatii:

 1. Societatea Secant Security SRL, CUI 26163680, numar inregistrare Registrul Comertului J40/10597/29.10.2009 cu adresa in Bucuresti, sector 6, str. Pravat nr.14, bl.P7, sc.D, et.1, ap. 66, reprezentata de dl. Stelian Arion cetatean roman,
 2. Societatea Geva Consult SRL, CUI 16039880, numar inregistrare Registrul Comertului J40/398/09.01.2004 cu adresa in Bucuresti, sector 1, str. Oastei, nr. 82, reprezentata de dl. Vasilescu Gelu, cetatean roman,
 3. Societatea Onest Solutions SRL, CUI 30241710, numar inregistrare Registrul Comertului J23/1453/25.05.2012 cu adresa in oras Voluntari, str. Simion Mandrescu, nr.22, (fosta str. Nita Pintea nr.37), judet Ilfov, reprezentata de dl. Petcu Viorel, cetatean roman,
 4. Societatea Naris Professional Solutions SRL, CUI 31481990, numar inregistrare Registrul Comertului J23/1115/09.04.2013, cu adresa in oras Voluntari, str. Serban Cantacuzino, nr.73 demisol, Birou 1, judet Ilfov, reprezentata de dl. Despa Ion, cetatean roman,
 5. Societatea Sms Security Invent SRL, CUI 23969452, numar inregistrare Registrul Comertului J40/9448/29.05.2008, cu adresa in oras Bucuresti, sector 1, soseaua Bucuresti-Targoviste, nr.22, bl.B, etaj 2, ap.B7, complex rezidential Phoenix, reprezentata de dl. Manole Doru Ionut, cetatean roman,
 6. Societatea Sitma SRL, CUI 367733, numar inregistrare Registrul Comertului J40/13303/05.11.1991, cu adresa in oras Bucuresti, sector 4, bdul. Marasesti, nr.4, reprezentata de dl. Antonescu Mihail Bogdan, cetatean roman,

in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, s-a hotarât constituirea “ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA”, persoana juridica de drept privat romana, non-profit, nepartidica cu patrimoniu distinct de cel al persoanelor, asociatiilor, fundatiilor, institutiilor si firmelor componente, cu organe proprii de conducere, administratie si control potrivit prevederilor legii si ale prezentului statut,

in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I. Denumire, sediu, durata

Art. 1. Aceasta asociatie va fi cunoscuta sub denumirea de “ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA”, conform dovezii disponibilitatii denumirii nr.127983 din 12.09.2013 eliberata de Ministerul Justitiei– Serviciul Comunicare si Relatii Publice.

Art. 2. Sediul asociatiei este situat Municipiul Bucuresti, B-dul Marasesti, nr. 41, sector 4, conform Contract de Comodat nr.15/01.01.2019.

Art. 3. Durata de functionare a ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA este nedeterminata.

CAPITOLUL II. Scopul si obiectivele Asociatie

Art. 4. Scopul principal al “ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA”. il constituie promovarea si protejarea intereselor specifice ale persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate, care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizica.

Scopurile functionale

Crearea si mentinerea unui cadru de cooperare intre partile interesate in promovarea si maturizarea activitatii de management al riscurilor de securitate si subsecvent a activitatii de consultanta in domeniul securitatii.

Promovarea si sustinerea intereselor membrilor sai, inclusiv reprezentarea lor in raport cu autoritatile relevante, alte parti interesate in domeniile mentionate la pc. 1.

Cresterea calitatii in domeniul managementului riscurilor de securitate si al consultantei de securitate prin:

 1. promovarea si sustinerea unor propuneri de imbunatatire a legislatiei in domeniu;
 2. elaborarea de principii si standarde profesionale in domeniu;
 3. cresterea calitatii in formarea profesionala de profil, stimularea formelor de stimulare a mentinerii unui nivel de pregatire ridicat pentru profesionistii din domeniu;
 4. colaborarea cu institutii private si publice pentru identificarea si combaterea non-calitatii si a concurentei neloaiale in domeniile mentionate;
 5. promovarea normelor europene in rândul beneficiarilor serviciilor de securitate.

Cooperarea cu asociatii si organizatii similare din Uniunea Europeana si internationale, participarea la organisme si asociatii interne si internationale de profil, in vederea obtinerii de date si informatii necesare promovarii domeniilor mentionate la pc. 1, a realizarii de schimburi de experienta cu privire la practica in aceste domenii.

Pentru realizarea scopurilor enuntate ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA se constituie ca organism de reprezentare pentru membrii in relatiile cu autoritatile, institutiile publice si alte persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat.

Art. 5. In vederea atingerii scopului sau, ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

Obiective:

Organizarea unei evidente informatizate a membrilor asociati in vederea reprezentarii acestora si a favorizarii schimburilor de informatii; asigurarea unui cadru de dialog cu membrii asociatiei;

Asigurarea unui dialog permanent cu autoritatile relevante, inclusiv prin schimb de informatii, desfasurarea de actiuni in comun, punerea la dispozitie a rezultatelor activitatii asociatiei;

Promovarea managementului riscului de securitate ca proces fundamental in managementul securitatii, continuitatii si rezilientei, pentru organizatii indiferent de marime si cerintele specifice de securitate;

Elaborarea unui ghid de bune practici in domeniul MRS si al CS;

Dezvoltarea unui cadru de evaluare si atestare profesionala in domeniu;

Dezvoltarea si aplicarea unui cod de etica care sa contribuie la cresterea calitatii si a increderii in legatura cu activitatile de management al riscului de securitate si de consultanta de securitate;

Contributie la maturizarea cadrului national de evaluare a riscului la securitate fizica;

Contributie la dezvoltarea si consolidarea cadrului de evaluare a riscului de securitate a informatiei;

Participare la proiecte de cercetare in domeniul securitatii;

Constituire corp de experti cu scopul de a acorda asistenta membrilor sai, autoritatilor relevante, tertelor parti interesate.

Membrii ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA vor participa la strangerea de fonduri pentru realizarea de proiecte in domeniu;

CAPITOLUL III. Patrimoniul

Art. 6. La infiintare Asociatia are un patrimoniu initial in valoare de 5000lei, constituita din contributia in valoare de 500 lei a fiecarui membru cu drepturi depline, patrimoniu depus in conturi ale “ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA “.

Patrimoniul se va completa din urmatoarele surse:

 1. Cotizatiile membrilor;
 2. Taxa de inscriere in asociatie;
 3. Cote parti din taxe de conferinte, intalniri;
 4. Dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
 5. Dividentele societatilor comerciale infiintate de Asociatie care, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei;
 6. Cote parti din donatii, sponsorizari destinate membrilor sau direct Asociatiei ;
 7. Resurse obtinute de la comunitatile locale;
 8. Venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislatiei in vigoare sau prezentului statut.

Art. 7. Patrimoniul Asociatiei va fi folosit numai pentru atingerea scopului prevazut la art. 4 din prezentul statut.

Asociatia accepta donatii sau legate testamentare cu sarcini numai cu conditia ca asemenea sarcini sa nu contravina scopului si obiectivelor sale.

CAPITOLUL IV. Membri

Art. 8. Membrii ai Asociatiei pot fi:

Membrii cu drepturi depline – persoane juridice cât si persoane fizice autorizate (PFA, SRL, SA) care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizica prin una din activitatile Cod CAEN 7490, 7022, 7112 si care au angajat cel putin un evaluator de risc la securitatea fizica inscris in RNERSF.

Membrii simpatizanti – persoanele juridice consumatoare ale serviciilor de securitate sau persoane fizice care desfasoara activitati in domenii conexe serviciilor de securitate

Membrii de onoare – personalitati de prestigiu din tara si din strainatate, care, prin activitatea lor contribuie la promovarea si dezvoltarea scopului si obiectivelor Asociaitiei sau care sustin material activitatile acestuia.

Art. 9. Calitatea de membru de onoare este atribuita numai de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.

Art. 10. Poate deveni membru cu drepturi depline, pe baza unei adeziuni scrise, orice persoana fizica autorizata sau juridica care desfasoara activitati in domeniul evaluarii riscurilor, care adera la statutul si codul etic al asociatiei, si care achita taxa de inscriere.

Art. 10.1 Calitatea de membru se dobândeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director.

Art. 11. Persoanele juridice membre ale Asociatiei vor fi reprezentate in cadrul Adunarii Generale sau Consiliului Director de un reprezentant – persoana fizica – imputernicita pe baza de delegatie speciala semnata si parafata conform structurii organizatorice a asociatiei sau fundatiei membre.

Art. 12. Membrii cu drepturi depline au urmatoarele drepturi:

 1. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si administrative;
 2. sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Membrilor la adunarea generala cu drept de vot egal;
 3. sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si documentele supuse dezbaterii;
 4. sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale, sa-si exprime vointa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;
 5. sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea Asociatiei;
 6. sa participe la toate actiunile organizate de Asociatie;
 7. sa atace in justitie hotarârile Adunarii Generale care incalca prevederile legale sau ale prezentului statut;
 8. sa propuna si alte activitati pentru interesul Asociatiei si al membrilor;
 9. sa beneficieze de anumite servicii gratuite, in conditiile achitarii integrale a cotizatiei.

Art.13. Membrii cu drepturi depline au urmatoarele indatoriri:

 1. sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotarârile Adunarii Generale si ale legislatiei in vigoare;
 2. sa participe la lucrarile Adunarii Generale;
 3. sa participe la actiunile organizate in vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei;
 4. sa sprijine asociatia pentru indeplinirea obiectivelor asumate;
 5. sa nu prejudicieze interesele asociatiei sau ale membrilor sai;
 6. sa participe la activitatile si actiunile initiate de asociatie;
 7. sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;
 8. sa respecte Codul Etic adoptat de adunarea generala a asociatilor;
 9. sa informeze Asociatia asupra tuturor problemelor de importanta deosebita din cadrul domeniului de activitate;
 10. sa achite in termen cotizatia lunara ce va fi stabilita prin hotarârea Adunarii Generale;
 11. sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
 12. sa nu faca declaratii publice care contravin hotarârilor Asociatiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
 13. sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material Asociatiei.
 14. sa nu trateze in mod necorespunzator intelegerile, conventiile legate de scopul Asociatiei.

Art. 13.1 Membri simpatizanti au urmatoarele obligatii:

 1. sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotarârile Adunarii Generale si ale legislatiei in vigoare;
 2. sa participe la lucrarile Adunarii Generale;
 3. sa sprijine asociatia pentru indeplinirea obiectivelor asumate;
 4. sa nu prejudicieze interesele asociatiei sau ale membrilor sai;
 5. sa participe la activitatile si actiunile initiate de asociatie;
 6. sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;
 7. sa respecte Codul Etic adoptat de adunarea generala a asociatilor;
 8. sa informeze Asociatia asupra tuturor problemelor de importanta deosebita din cadrul domeniului de activitate;
 9. sa achite in termen cotizatia lunara ce va fi stabilita prin hotarârea Adunarii Generale;
 10. sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
 11. sa nu faca declaratii publice care contravin hotarârilor Asociatiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
 12. sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material Asociatiei;
 13. sa nu trateze in mod necorespunzator intelegerile, conventiile legate de scopul Asociatiei.

Art. 13.2. Membri simpatizanti au urmatoarele drepturi:

 1. sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Membrilor la adunarea generala fara drept de vot;
 2. sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si documentele supuse dezbaterii;
 3. sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
 4. sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea Asociatiei;
 5. sa participe la toate actiunile organizate de Asociatie;
 6. sa propuna si alte activitati pentru interesul Asociatiei si al membrilor, sa beneficieze de anumite servicii gratuite, in conditiile achitarii integrale a cotizatiei.

Art.13.3 Membri de onoare au urmatoarele obligatii:

 1. sa respecte prevederile prezentului statut, regulamentele, hotarârile Adunarii Generale si ale legislatiei in vigoare;
 2. sa sprijine asociatia pentru indeplinirea obiectivelor asumate;
 3. sa nu prejudicieze interesele asociatiei sau ale membrilor sai;
 4. sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;
 5. sa respecte Codul Etic adoptat de adunarea generala a asociatilor;
 6. sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
 7. sa-si aduca contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
 8. sa nu faca declaratii publice care contravin hotarârilor Asociatiei sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
 9. sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material Asociatiei;
 10. sa nu trateze in mod necorespunzator intelegerile, conventiile legate de scopul Asociatiei.

Art.13.4 Membri de onoare au urmatoarele drepturi:

 1. sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Membrilor la adunarea generala fara drept de vot;
 2. sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si documentele supuse dezbaterii;
 3. sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
 4. sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea Asociatiei;
 5. sa participe la toate actiunile organizate de Asociatie;
 6. sa propuna si alte activitati pentru interesul Asociatiei si al membrilor, sa beneficieze de anumite servicii gratuite.

Art. 14. Pierderea calitatii de membru intervine in urmatoarele cazuri:

 1. la cerere, adresata Consiliului Director cu cel putin 30 de zile inainte de data la care urmeaza a inceta calitatea de membru;
 2. prin dizolvarea Asociatiei, de la data ramanerii definitive a hotararii de dizolvare;
 3. prin revocare de catre Consiliul Director, in urmatoarele situatii:
 4. producerea de prejudicii materiale si/sau de imagine Asociatiei, constatată prin Decizia Consiliului Director, în condițiile art. 23 din  Statut. În situația în care unul dintre membrii Consiliului Director produce prejudicii materialeși/sau de imagine Asociației, constatarea producerii acestora se va face prin Hotărârea Adunării Generale, în condițiile art. 19 din Statut.

Neplata contributiei in termen de 60 de zile de la data înștiințării de plată a acesteia.

Comunicarea înștiințării de plată se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegrafix, prin fax, poștă electronică, sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, după caz, transmiterea textului înștiințării supuse comunicării precum și confirmarea primirii acesteia.

Comunicările se vor face având în vedere datele de corespondență (adresă, nr. de telfon, adresă de e-mail etc.) indicate de către membrul asociației. Orice modificare a acestor date, necomunicată în scris asociației, nu va fi opozabilă acesteia din urmă.

 • prin desfiintarea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate, sau decesul persoanei fizice, memri ai asociatiei;
 • excluderea membrilor se face de catre Consiliul Director cu jumatate plus unul de voturi.

Art. 15. Asociatia poate angaja in conditiile legii, cu contract civil sau de munca, personal platit pentru indeplinirea scopurilor si obiectivelor statutare, prin membrii sai.

CAPITOLUL V. Organizarea si functionarea

Art. 16 Organele Asociatiei sunt:

Adunarea Generala;

Consiliul Director;

Comisia de Cenzori;

Art. 17. Organul de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala (A.G.) care este alcatuita din totalitatea membrilor Asociatiei.

Adunarea Generala se intruneste anual in sesiune ordinara si ori de cate ori este necesar in sesiuni extraordinare la convocarea Consiliului Director sau a cel putin jumatate plus unul din membrii sai.

Convocarea Adunarii Generale se face prin orice mijloc de corespondenta inclusiv fax sau e-mail, cu cel putin 30 de zile inainte de sesiunile ordinare si cu cel putin 15 zile inaintea sesiunilor extraordinare. Convocarea se va face cu precizarea datei, orei, locului desfasurarii Adunarii si va fi insotita de ordinea de zi. Convocarile vor fi trimise prin responsabilitatea Secretariatului General al Asociatiei.

Art. 18. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 1. stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
 2. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 3. alege si revoca membrii Consiliului Director;
 4. alege si revoca Presedintele;
 5. alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori;
 6. valideaza deciziile Consiliului Director cu privire admiterea sau excluderea membrilor asociati;
 7. stabileste cuantumul cotizatatiei si al taxei de inscriere;
 8. aproba infiintarea de filiale sau sucursale;
 9. decide modificarea statutului, cu votul pozitiv a minim 2/3 din membrii cu drept de vot ai asociatiei;
 10. aproba insemnele (emblema, insigna, drapelul) si sigiliile Asociatiei;
 11. decide in privinta contestatiilor membrilor Asociatiei cu privire la hotarârile Consiliului Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociatie la proxima sedinta a Adunarii Generale;
 12. descarca de gestiune Consiliul Director;
 13. stabileste nivelul indemnizatiilor de sedinta – pentru membrii Consiliului Director;
 14. hotaraste asupra dizolvarii si lichidarii Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor dupa lichidare, cu votul pozitiv a minim 2/3 din membrii cu drept de vot ai asociatiei;
 15. modifica si completeaza Codul Etic propus de Consiliul Director;
 16. aproba Regulamentul de organizare si functionare.

Art. 19. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor asociati si adopta hotararile cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.

In cazul in care la prima convocare Adunarea Generala nu este statutara, a doua sedinta va fi organizata in decurs de 2 saptamani prin repetarea aceleasi proceduri de convocare iar hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din voturile pozitive ale membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora.

Fac exceptie de la cele prevazute in alineatele (1) si (2) urmatoarele situatii cand Adunarea Generala lucreaza valabil numai in prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai si poate lua hotarari numai prin votul a jumatate plus unul din totalul membrilor prezenti:

 1. modificarea actului constitutiv si/sau a statutului (cu exceptia schimbarii sediului);
 2. stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale Asociatiei;
 3. alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. alegerea sau revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 5. cand se hotaraste asupra unor aspecte, altele decat cele mentionate mai sus, care nu au fost trecute pe ordinea de zi comunicata o data cu convocarea.

Prezenta la Adunarea Generală poate fi si prin participarea ONLINE a membrilor, confirmarea acestora fiind pe baza de semnatura transmisa prin corespondenta.

Art. 20. Adunarea Generala este condusa de catre membrii ai Consiliului Director. In timpul Adunarii Generale se vor vota numai punctele aflate pe ordinea de zi respectiva. Daca in cursul Adunarii Generale apare necesitatea discutarii unor aspecte care nu au fost incluse in ordinea de zi comunicata la data convocarii acest lucru se poate face numai daca cel putin jumatate plus unul din totalul membrilor prezenti isi dau acordul in acest sens.

Hotararile Adunarii Generale se semneaza de catre membrii Adunarii Generale prezenti urmand a fi comunicate in cel mult 10 zile tuturor membrilor Asociatiei.

Art. 21. Consiliul Director este ales de catre Adunarea Generala a asociatilor si se compune din Presedinte, doi Vicepresedinti, patru membrii si doi membrii supleanti.

Art. 21.1. Consiliul Director isi alege din rândul membrilor sai Vicepresedintii prin vot direct cu majoritate simpla.

Art. 21.2. Consiliul Director este compus din:

 • AUREL CATRINOIU, cetățean român, domiciliat în București,  membru titular;
 • VIOREL PETCU, cetățean roman, domiciliat în București, membru titular;
 • ROBERT NAGY ATTILA, cetățean roman, domiciliat Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, membru titular;
 • VLAD GABRIEL, cetățean roman, domiciliat în comuna Ulmii, jud. Dâmbovița, membru titular;
 • NICUȘOR RĂDUCANU, cetățean roman, domiciliat în comuna Păulești, jud. Prahova, membru supleant;
 • BOGDAN MIHAIL ANTONESCU, cetățean roman, domicliat în   București, membru supleant;
 • MIREL BĂLUȚĂ, cetățean roman, domiciliat în Mun. Craiova,  membru titular;
 • BELEUȚ MIHAI-OVIDIU, cetățean roman, domiciliat în Mun. Piatra Neamț, membru titular;
 • STROE ȘTEFAN, cetățean roman, domicliat București, membru titular;

Art. 21.4. Mandatul Consiliul Director este de 2 ani.

Art. 22 Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

 1. elaboreaza programul de activitate anuala;
 2. coordoneaza activitatea Asociatiei pentru realizarea scopului propus;
 3. asigura conducerea Asociatiei in intervalul dintre Adunarile Generale, urmareste ducerea la indeplinire a hotarârilor Adunarii Generale;
 4. prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si propunerile de proiecte pe anul urmator;
 5. intocmeste raportul anual asupra activitatii proprii, in vederea prezentarii acestuia Adunarii Generale;
 6. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si aproba bilantul contabil;
 7. administreaza si gestioneaza patrimoniul Asociatiei si ia decizii in vederea gospodaririi fondurilor;
 8. administreaza bunurile mobile, imobile si fondurile banesti ale Asociatiei;
 9. aproba angajarea personalului necesar;
 10. aproba incheierea de acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 11. stabileste tactica si modul de colaborare cu alte organizatii neguvernamentale, cu autoritatile administratiei publice locale si centrale pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
 12. asigura conducerea Asociatiei in intervalul dintre Adunarile Generale, urmareste ducerea la indeplinire a hotarârilor Adunarii Generale;
 13. asigura realizarea drepturilor si urmareste respectarea obligatiilor de catre membrii asociati;
 14. valideaza primirea si excluderea de membri in Asociatie;
 15. aproba structura de organizare, indatoririle si responsabilitatile personalului executiv, aproba regulamentul de organizare si functionare;
 16. urmareste punerea in aplicare de catre personal a hotarârilor adoptate;
 17. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 18. poate imputernici, cu acceptul Adunarii Generale, orice persoana inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociatiei pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
 19. hotaraste schimbarea sediului;
 20. aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
 21. supune spre validare Adunarii Generale propunerea sa privind criteriile de numire a membrilor de onoare;
 22. propune Adunarii Generale admiterea sau excluderea membrilor Asociatiei;
 23. accepta sau refuza motivat sponsorizarile si donatiile catre Asociatie;
 24. hotareste recompensarea unor membrii activi;
 25. procurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii prin mijloacele ingaduite de lege si prezentul statut;
 26. exercita orice alte prerogative pe care legea i le ofera.

Art. 23. Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberarilor si emiterea deciziilor acestuia sunt urmatoarele:

 1. Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna la sediul Asociatiei, la data convenita in sedinta anterioara;
 2. Convocarile se fac cu cel putin trei zile inainte de data intrunirii;
 3. Consiliul Director se poate intruni ori de câte ori este nevoie, la cererea Presedintelui sau din initiativa a cel putin trei dintre membrii sai;
 4. Sedintele Consiliului Director sunt statutare cu conditia participarii majoritatii membrilor sai;
 5. Deciziile sunt valabile prin votul majoritatii membrilor prezenti. La numarul de voturi egale, votul Presedintelui Consiliului Director se considera dublu;
 6. Membrul Consiliului Director care lipseste la mai mult de trei sedinte consecutive sau la sase in douasprezece luni este exclus de drept din Consiliul Director. Locurile ramase vacante vor fi ocupate de membrii supleanti in ordinea numarului de voturi primite la alegerile pentru Consiliul Director.
 7. Prezenta membrilor CD la sedinta se poate face si prin participare ONLINE, confirmarea acestora fiind pe baza de semnatura transmisa prin corespondenta.

Art. 24. Comisia de cenzori este alcatuita din unu sau trei membrii numiti in functie de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 2 ani. Persoanele care fac parte din Comisia de cenzori nu pot fi membrii ai Consiliului Director. Obligatoriu unul dintre cei trei membrii ai Comisiei de cenzori este expert contabil.

 1. Comisia de Cenzori este compusă din RECOSEANU VIOREL, cetățean roman, domiciliat în București, NETCU VIOREL, cetățean roman, domiciliat în București, și BONEA CONSTANTIN,cetățean roman, domiciliat în București,  el din urmă având calitatea de președinte al comisiei.
 2. Componenta nominala a primei Comisii de Cenzori va fi stabilita periodic.
 3. Comisia de cenzori este organul de control financiar indeplinind urmatoarele atributii:
 4. verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 5. intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
 6. poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.
 7. Comisia de cenzori lucreaza in prezenta tuturor membrilor sai si adopta deciziile cu majoritate.

Art.25. Funcția de Președintele al Asociației este îndeplinită de Dl. AUREL CATRINOIU, cetățean român, domiciliat în București.

Art. 25.1 Atributiile Presedintelui:

 1. reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
 2. coordoneaza activitatea executivului Asociatiei;
 3. propune organigrama si politica de personal a Asociatiei pentru personalul angajat;
 4. aproba angajarea personalului Asociatiei;
 5. convoaca, conduce si prezideaza Consiliul Director si Adunarea Generala;
 6. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 7. poate delega atributii si dreptul de semnatura unui alt membru al Consiliului Director.

Art.26. Presedintele coordoneaza punerea in practica a proiectelor Asociatiei si deleaga alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.

Art.27. Presedintele reprezinta Asociatia in materie juridica si extrajuridica.

Art.28. Vicepresedintii Consiliului Director sunt alesi de Consiuliul Director si indeplineste, prin delegare temporar sau permanent, o parte din atributiile Presedintelui. Indeplinesc sarcinile fixate de Presedinte si de Consiliul Director.

Art.29. Activitatea de previzionare, organizare, analiza si conducere operativa a activitatii Asociatiei si a executivului va fi asigurata de catre Directorului Executiv, in limitele competentelor delegate de Presedinte.

Art.30. Directorului Executiv al Asociatiei raspunde de activitatea sa in fata Presedintelui si in fata organelor de conducere ale organizatiei si are urmatoarele atributii:

 1. coordoneaza activitatile curente ale Asociatiei, efectueaza toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al Asociatiei, in limita competentelor acordate de catre Presedinte;
 2. angajeaza personalul din executivul Asociatiei, respectând organigrama si numarul de posturi aprobat de Presedinte si Consiliul Director, stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului;
 3. raspunde in fata Consiliului Director de activitatile desfasurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare si materiale ale Asociatiei, are drept de semnatura in operatiunile financiare;
 4. stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului executiv cu acordul Presedintelui;
 5. intocmeste proiectul planului anual de activitati, organizeaza actiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
 6. propune proiectele organigramei si structurii de personal ale Asociatiei;
 7. indeplineste alte sarcini stabilite de Adunarea Generala, Consiliul Director si Presedinte;
 8. exercita functia de reprezentare a Asociatiei in limitele competentelor delegate;
 9. tine si arhiveaza, in conditiile prevazute de lege, registrele Asociatiei.

Art.31. Atributiile detaliate ale Consiliului Director, Presedintelui si Directorului Executiv sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.).

Art.32. Directorului Executiv conduce activitatile curente ale Asociatiei sub indrumarea Presedintelui.

Art.33. Directorului Executiv al Asociatiei raspunde material, civil si penal, potrivit legii, fata de Asociatie.

CAPITOLUL VI. Incetarea personalitatii juridice

Art. 34. ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA se dizolva:

de drept, in urmatoarele cazuri:

 1. prin decizia Asociatiei, atunci când Adunarea Generala hotaraste dizolvarea de plin drept;
 2. imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
 3. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 4. reducerea numarului de membrii sub limita fixata de lege;

5. când Asociatia, din cauza de insolvabilitate, nu-si mai poate continua activitatea, fiind nevoita sa se lichideze prin hotararea tribunalului, la cererea oricarei persoane interesate, cand:

5.1.scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

5.2 urmareste realizarea altui scop decat cel pentru care s-a constituit; a devenit insolvabila;

5.3 a desfasurat activitati in lipsa autorizatiei administrative prealabile atunci cand aceasta autorizare este necesara potrivit legii;

6. prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 35. In toate cazurile de dizolvare se va proceda la lichidarea patrimoniului. Lichidarea patrimoniului se va efectua conform legii.

Art. 36. “ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA” isi va inceta existenta de la data deciziei.

CAPITOLUL VII. Dispozitii finale

Art. 37.Prezentul statut a fost redactat in trei exemplare originale

Art. 38. ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA are stampila proprie utilizata aplicat pe toate documentele emise de catre aceasta.

Prezentul statut a fost redactat si semnat in 3 (trei) exemplare , astazi, ________, la Bucuresti.

ASOCIATI:

 1. Societatea Secant Security SRL, reprezentata de dl. Stelian Arion.
 • Societatea Geva Consult SRL, reprezentata de dl. Vasilescu Gelu;
 • Societatea Onest Solutions SRL, reprezentata de dl. Petcu Viorel;
 • Societatea Naris Professional Solutions SRL, reprezentata de dl. Despa Ion;
 • Societatea Sms Security Invent SRL, reprezentata de dl. Manole Doru Ionut;
 • Societatea Sitma SRL, reprezentata de dl. Antonescu Mihail Bogdan;