Codul Etic al Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România 

1. INTRODUCERE

Art.1. Prezentul Cod etic a fost adoptat de catre Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica din Romania, denumita in continuare -Asociatie- pentru impunerea unor reguli de comportament profesional tuturor societatilor sau persoanelor fizice membre, precum si personalului cu responsabilitati in domeniu din compunerea acestora.
Art.2. Prezentul Cod etic nu cuprinde toate regulile de comportament profesional si ca atare, are caracterul unui ghid general, care nu trebuie interpretat in sensul inexistentei altor reguli, care, chiar dacă nu sunt menţionate, pot fi la fel de imperative.
Art.3. Membrii Asociatiei se angajează să îşi desfăşoare activităţile operaţionale în concordanţă cu principiile morale general acceptate, să-şi conducă afacerile cu onestitate şi cu respectarea legilor, a drepturilor si libertatilor cetăţenesti, a unei concurenţe loiale, protejand consumatorul în acord cu reglementările şi standardele în vigoare, cu transparenţă şi bună credinţă.
Art.4. Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe evaluatori în procesul de ofertare si evaluare a riscurilor ori in relatia de consultanta oferita beneficiarilor, sunt urmatoarele:

a) Corectitudine- promovarea unor relatii profesionale bazate pe cinste şi sinceritate în executarea serviciilor sale;
b) Independenţa si impartialitatea – in exercitarea profesiunii trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi avut în vedere, ca fiind incompatibil cu integritatea sa;
c) Secretul profesional – trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informaţii către terţi, cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare;
d) Competenţa profesională – sa-si îndeplinească serviciile în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care îi sunt aplicabile; să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale şi să nu efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională si sa solicite daca este necesar colaborarea cu evaluatori cu competente complementare celor proprii ;
e) Comportare deontologică – sa se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a profesiunii şi să se abţină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputaţii.

Art.5. Aplicarea Codului etic

(1) Prevederile prezentului Cod Etic au ca si raţiune, exercitarea profesiei de evaluator ori consultant de catre membrii Asociatiei intr-un mod profesionist, care sa ofere Asociaţiei reprezentarea unui garant:

a) pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor evaluatorilor, membri ai asociatiei;
b) pentru membrii Asociaţiei, al unei sănătoase şi libere concurenţe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a specialistului pe care-l doreşte, al independenţei profesionale a acestora.

(2) Responsabilitatea specifica pentru aplicarea si asigurarea respectarii Codului Etic, de catre personalul societatilor membre ale asociatei, revine conducerii societatilor/PFA, conform prevederilor normelor proprii de organizare ale acestora.
(3) Desconsiderarea valorilor si incalcarea normelor prezentului Cod Etic atrage raspunderea societatilor/PFA sau a persoanelor vinovate, dupa caz, conform statutului ANERSFR.

2. ETICA PROFESIONALĂ

Art.6. (1) Evaluatorul îndeplineste operaţiunile pentru care au fost contractate serviciile sale, protejand proprietatea şi interesele clientului, drepturile sale şi integritatea fizică a acestuia/membrilor acestuia (în cazul persoanelor juridice).
(2)Membrii nu vor accepta angajamente care să contravină acestui principiu, sau care să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti.

Art.7. În acest scop, membrii Asociatiei se angajează:

a) Să protejeze drepturile şi reputaţia clientului, chiar şi atunci când nu are prin contract aceste obligaţii, atrăgând atenţia clientului asupra oricăror încălcări sau potenţiale încălcări a acestor drepturi, constatate incidental în activitatea membrilor;
b) Sa elaboreze rapoarte de evaluare viabile care să cuprindă soluții competente de siguranță, punând, astfel în evidență factorii care ar afecta mediul specific de securitate al obiectivului;
c) Să recomande clientului să contacteze şi să angajeze experţi sau specialişti atunci când interesele sale necesită aceste servicii;
d) Să promoveze conformitatea legala şi a aplicarea adecvata a acesteia;
e) Să se angajeze în realizarea unor proiecte numai dacă dispune de calificarea adecvată, obţinută prin instruire sau experienţă şi numai după ce a informat clientul de nivelul calificării şi instruirii sale;
f) Să nu accepte comision sau remuneraţie, de la contractanţi sau de la alte părţi al căror echipamente, produse sau ale căror servicii au fost recomandate clientului său;
g) Să nu permită ca un interes comercial să-i afecteze conduita profesională privind serviciile de evaluare pentru care a fost solicitat sau pentru care va fi contractat;
h) Să nu aibă un comportament neloial, necolegial sau incompatibil cu codul etic sau care aduce atingere imaginii profesionale a ANERSFR şi a membrilor acesteia;
i) Să nu ofere sau să accepte mită, precum şi să nu utilizeze alte metode indirecte prin care s-ar oferi sau accepta mită (ex. sponsorizări, contribuţii caritabile);

Art. 8. (1)Evaluatorul de risc la securitate fizica nu trebuie să utilizeze mijloacele concurenţei neloiale în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură. În acest sens, nu va participa la nici un fel de practici, acorduri şi înţelegeri anti-concurenţiale, precum şi nu va avea un comportament care ar fi susceptibil de a încălca legislaţia românească sau comunitară în materia concurenţei;
(2)Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activităţi:

a) depunerea de oferte nejustificate tehnico-economic si practicarea de tarife de ruinare;
b) atragerea clientilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclamă mincinoasă;
c) folosirea de funcţia deţinută ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere ale Asociatiei pentru atragerea de clienţi.
(3)Este sancţionabilă denunţarea nejustificată în scop concurenţial a colegilor.

3. OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Art.9. Membrii Asociatiei se angajeaza sa respecte si sa asigure urmatoarele:

a) Să respecte şi să protejeze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la clienţi, obţinute în cursul activităţilor profesionale.
b) Să sustina ridicarea nivelului calitativ al realizării lucrărilor/prestării serviciilor, îmbunătăţirea eficienţei şi creşterea eficacităţii profesionale;
c) Să protejeze imaginea şi reputaţia profesionala a evaluatorilor şi să militeze împotriva unor reprezentări incorecte sau înţelegeri greşite ale acestei profesiuni;
d) Să nu afecteze, direct sau indirect, reputaţia profesională, perspectiva sau activitatea curentă a colegilor sau asociaţilor. Totuşi, atunci când un coleg este vinovat de practici ilegale, necinstite sau care nu sunt etice, să prezinte informaţiile Asociaţiei şi autorităţilor îndreptăţite să acţioneze;
e) Să nu se asocieze cu colegii care nu respectă practicile etice.

Art.10 Prin activitatea membrilor se va urmari ca aceastia sa nu afecteze prestigiului Asociaţiei promovand urmatoarele principii :

a) Să participe activ la realizarea obiectivelor profesionale ale Asociaţiei, să dezvăluie, într-o manieră care să nu aducă atingere prestigiului Asociaţiei şi membrilor săi, inclusiv Comitetului Director, comportamentul corupt şi necinstit în profesie şi să se aducă la cunoștință un astfel de comportament organelor îndreptăţite;
b) Să ajute la protejarea societăţii civile, în general, şi a Asociaţiei, în special, prin respingerea candidaţilor nepotriviţi sau necalificaţi datorită lipsei de caracter, educaţie şi instruire;
c) Să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să mărească eficacitatea profesiei de evaluator de risc la securitate fizica specialist în tehnica de securitate prin schimb de informaţii cu alţi membri, cu scopul de a ajuta la evoluţia profesională a profesiei, de a contribui la obiectivele instituţiilor de educaţie in domeniu şi de a atinge prin studiu şi instruire nivelul de excelenţă corespunzător sarcinilor şi responsabilităţilor pe care le au;
d) Să asigure imbunatatirea calităţii serviciilor prestate prin perfectionare individuala si participare la cursuri, work shop-uri, conferinte, dezbateri, etc. organizate de Asociatie;
e) Să participe dezinteresat şi fără a-şi crea avantaje în structurile de administrare şi la activităţile derulate de Asociatie.

Art. 11 Raporturile intre membrii Asociaţiei sunt de natura sa isi datoreze asistenţă, amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci şi manifestările dure şi necuviincioase. Membrii Asociaţiei trebuie să se abţină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări rău-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu în defavoarea altora şi, în general, să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Asociaţiei.
(2) Ca regulă generală, în exercitarea profesiei, evaluatorul are datoria ca, în interesul clientului, să colaboreze cu toţi colegii săi.
(3) Membrii işi rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacă nu reuşesc, fac apel la Consiliul Director, care are in subordine Comisia de Etică. Comisia de Etică este compusa din 3 membri propusi de Consiliul Director si validati in prima Adunare Generala. Acestia sunt alesi pe aceeasi perioada ca a Consiliului Director.

4. CONFORMITATE TEHNICĂ

Art.12. (1) Este de datoria fiecărui membru al Asociatiei să respecte standardele recunoscute de Asociatie, precum şi normativele sau îndrumarele adoptate de aceasta.
(2) Consiliul Director al Asociatiei va adopta standarde sau normative în baza unor recomandări şi cerinţe ale pieţii, ale instituţiilor de stat sau ale unor membri ai sai, după o consultare prealabilă de minim 3 luni a tuturor membrilor Asociaţiei, dupa care acestea vor fi afisate pe site-ul Asociatiei.
(3) Membrii au obligatia sa si obtina anual, un numar minim de credite prin participarea la cursuri, sesiuni de pregatire, conferinte, acreditate prealabil de Consiliul Director.

5. SANCȚIUNI ȘI PROCEDURI DISCIPLINARE

5.1. Sancţiuni

Art.13. (1) Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită cu intenţie prin care se încalcă prezentul Cod Etic, legile şi reglementările specifice profesiei, standardele europene aplicabile in domeniu şi a normelor interne adoptate de Asociatie, conform Anexa, precum şi orice altă faptă săvârşită în legătură cu activitatea membrilor sau în afara acesteia, care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul membrilor sau ale Asociaţiei.
(2)Răspunderea disciplinară a unui membru nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.
(3)Repetarea unei abateri disciplinare, până la radierea sancţiunii aplicate, constituie o circumstanţă agravantă ce va fi avută în vedere la aplicarea unei eventuale alte sancţiuni.

a) Cazurile de incalcare a Codului Etic pot fi cele semnalate de membri asociatiei sau de catre terti Consiliului Director, ori Consiliul Director se poate autosesiza in baza unor informatii credibile. Consiliul Director decide daca este cazul sa sesizeze inaintarea cazului catre Comisia de Etică.
b) Hotararile Comisiei de Etică se iau cu majoritate de voturi.
c) Hotararile Comisia de Etică validate de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei
d) Responsabilitea ducerii la indeplinire a hotararilor Consiliului de Onoare revine Consiliul Director al Asociatiei.

Art. 14. (1)Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una dintre următoarele sancţiuni stabilite de Comisia de Etică

a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) retragerea calitatii de membru al Asociaţiei.
(2) Sancţiunile de la punctele a), b), c) au termen limitat, după care Comisia Etică va lua în discuţie, în situaţia schimbării comportamentului sancţionatului, ridicarea acestora, după un an de zile de la aplicare.
(3) La sancţiunile prevăzute în paragraful anterior se poate adăuga, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare ori a altor forme de pregătire profesională.

Art.15. Decizia Comisiei de Etică este definitivă şi irevocabilă dupa aprobarea ei de către Președintele Consiliului Director.
Art.16. Acţiunea si cercetarea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.

5.2 Reguli procedurale

Art.17. (1)Plângerea împotriva unui membru se adresează Consiliului Director, acesta urmand sa o trimita Comisiei de Etică pentru solutionare. Aceasta va fi înregistrată numai dacă conţine datele de identificare atat ale membrului Asociatiei împotriva căruia se face plângere, precum şi datele de identificare ale celui ce efectueaza plangerea.
(4) Nu se va da curs anonimelor ce ajung la Consiliul Director.
(5) Comisia de Etică va asculta ambele parti implicate in diferendul existent, dand posibilitatea fiecarei parti sa-si expuna punctul de vedere.
(4) După cercetarea membrului asociatiei impotriva caruia s-a pornit actiunea si cercetarea disciplinara, Comisiei de Etică stabileste printr-o decizie una din urmatoarele solutii:
a) stinge acţiunea disciplinară dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;
b) aplică una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul Cod Etic.

6.ACTIVITATEA PUBLICA SI FOLOSIREA IMAGINII PROPRII A ASOCIATIEI

Art.18. (1) Reprezentarea publica a Asociatiei se face pe baza de mandat nominal oferit de catre conducerea acesteia. Este interzis membrilor de a reprezenta public Asociatia fara un mandat din partea conducerii.
(2) Relatiile cu mijloacele de informare in mass-media se asigura numai de catre personalul desemnat in acest sens de conducerea Asociatiei.
(3) Evaluatorul desemnat de Asociatie sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare, incredintat de conducerea Asociatiei.
Art.19. Membrilor Asociatiei le este interzisa orice asociere a imaginii proprii cu functia detinuta in cadrul Asociatiei, in scopuri comerciale sau electorale.

7. DISPOZIȚII DIVERSE

Art.20. Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod Etic este o condiţie obligatorie pentru membrii Asociatiei.

Anexa- Lista standardelor și normelor interne aplicabile:

 Anexa

A. Lista standardelor aplicabile:
Nr.crt.   /   Nr. standard/an   /   Denumire
1.   /   SR ISO 31000: 2018   /   Managementul riscului. Linii directoare.
2.   /   SR EN 31010:2010     /   Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului.

B. Norme interne:

C.

Nr.crt.   /   Nr. normă   /   Denumire
1.   /   Xx/xx   /   Proiect: Metodologia de perfecționare continuă a membrilor
2.